Huisregels

Yawara Security medewerkers hanteren voor locaties van haar cliënten het onderstaande huisreglement:

Indien u het terrein betreedt waar Yawara Security werkzaam is, conformeert u zich automatisch aan de huisregels van Yawara Security. Wij behouden ons het recht voor bij vermoedens onzerzijds van samenscholing de betreffende mensen onmiddellijk de toegang te ontzeggen.

In het geval van een calamiteit dient u de aanwijzingen van de dienstdoende medewerkers van Yawara Security op te volgen. Yawara Security kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële en immateriële schade van bezoeker en van voertuigen op de parkeerplaatsen. Bij het betreden van de door Yawara Security beveiligde gelegenheid kunt u door beveiligingsmedewerkers gevraagd worden mee te werken aan nodig geachte of steekproefsgewijze visitatie of privaatrechtelijk fouillering. Hiervoor wordt vooraf toestemming aan de betreffende persoon gevraagd.

Indien u niet mee wenst te werken aan hetzij de visitatie of de privaatrechtelijke fouillering wordt u de toegang tot de gelegenheid ontzegd. Indien een Yawara Security medewerker een overtreding van het reglement constateert, dient de overtreder op een eerste verzoek van een Yawara Security beveiligingsmedewerker mee te gaan naar een door Yawara Security medewerkers aangewezen ruimte.

In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de Yawara Security medewerker over mogelijk te nemen maatregelen. Onze beveiligingsmedewerkers ontzeggen of weigeren u de toegang, indien u zich niet wenst te houden aan het huisreglement en/of Nederlands Wetboek van Strafrecht of de Algemene Plaatselijke verordeningen (APV). U kunt een vraag of klacht bij het Yawara Security management indienen via info@yawara-security.nl

U dient uw klacht zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen één week te melden, bij gebreke hiervan vervalt uw klachtrecht. Het Yawara Security management onderzoekt uw klacht en bericht u van haar bevindingen. Yawara Security medewerkers kunnen u de toegang ontzeggen of na binnenkomst de toegang alsnog weigeren, indien u zich niet wenst te houden of in een later stadium niet wenst te gedragen conform de navolgende wettelijke regels en of bepalingen.

U dient op verzoek een geldig en origineel paspoort/ ID kaart/ rijbewijs te kunnen tonen (geen fotokopie). Passende kleding is vereist. Sportkleding, petjes, gezichtsbedekkende kleding en kleding met groepskenmerkende, discriminerende of aanstootgevende teksten en / of afbeeldingen zijn niet toegestaan. Bij twijfel is de beslissing van de Yawara Security medewerker bindend. U kunt worden verzocht om opzichtig gedragen kettingen en armbanden onder uw kleding te verbergen en verborgen te houden.

Geen toegang aan personen in bezit en/ of onder invloed van drugs. Geen toegang aan personen in bezit van wapens en/ of pepperspray. Geen toegang aan personen in het bezit van ongewenste voorwerpen die door de aard en de vorm gebruikt kunnen worden als wapen. Voorwerpen die als wapen kunnen dienen, worden in beslag genomen. De beslissing van de Yawara Security medewerker hieromtrent is bindend. Geen toegang aan personen in staat van dronkenschap. Geen toegang aan personen die in het verleden overlast hebben veroorzaakt. Geen toegang aan personen die in welke vorm dan ook spanningsvelden en/ of agressie met zich meebrengen.

Het is niet toegestaan drank en etenswaren mee naar binnen te nemen. Het is verboden glaswerk mee naar buiten en/of mee naar binnen te nemen. Gevonden voorwerpen dient u bij de receptie in te leveren. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van Yawara Security medewerkers geluid- en/of beeldmateriaal van hen te maken. Het is verboden goederen te verhandelen of te helen (gestolen goederen verkopen). Indien u al aanwezig bent in de gelegenheid kunnen de aanwezige Yawara Security medewerkers u na een tweede vordering om de gelegenheid te verlaten, aanhouden en overdragen aan het bevoegde gezag. Wanneer iemand ongewenste intimiteiten, hinderlijk of aanstootgevend gedrag vertoont kan hij of zij verwijderd worden.